Tag: ವೃಶ್ಚಿಕ ಗುರು ಫಲ

ಗುರುವಿನ ಅತಿಚಾರ ಫಲ ಅತಿಯಾದೀತೆ?

ಅತುಲಾವೃಷ್ಟಿರತ್ಯುಗ್ರಂ ಡಾಮರಂ ಕೀಟಗೇ ಗುರೌ ವಿಶಾಖಾಯಾಂ ಚ ರಧಾಯಾಂ ಸಸ್ಯಸಂ ಭವತಿ ಮದ್ಯಮಂ ಮಧ್ಯಮೈವ ಭವೇದ್ವರ್ಷಾ ವರ್ಷಂ ತದಪಿ ಮಧ್ಯಮಂ ಗುರೋಜ್ಯೇಷ್ಟಾಮೂಲ ಚಾರೇ ಮಾಸದ್ವಯೇ ನ ವರ್ಷಣಂ ...

Read more
https://kalahamsa.in/services/https://kalahamsa.in/services/https://kalahamsa.in/services/

Recent News

error: Content is protected by Kalpa News!!