ಅಜೇಯ್ ಕಿರಣ್ ಆಚಾರ್

ನಾವೂ ಕೂಡ ಭೌತ ವಸ್ತುವಾ? ಭಾಗ -2: ಎದ್ದೇಳಿ, ಓ ಸಿಂಹಗಳೇ

ಆತ್ಮವು ಎಂದೂ ಭೌತವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಲ್ಲ,ಅದು ಪೂಜ್ಯ, ನಿರ್ಮಲ, ಸಂಪೂರ್ಣ, ಸ್ವತಂತ್ರ. ಎಂದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೆವು, ಆದರೆ ಪೂಜ್ಯ, ನಿರ್ಮಲ, ಸಂಪೂರ್ಣ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಯಾಕೆ ಆತ್ಮವು ಭೌತವಸ್ತುವಿನ...

Read more

ನಾವೂ ಕೂಡ ಭೌತ ವಸ್ತುವಾ: ಸೃಷ್ಠಿಕರ್ತನಿಂದ ಈ ತಾರತಮ್ಯವೇಕೆ?

ಆತ್ಮವೂ ಕೂಡ ಚಿರಂಜೀವ, ಸಾವಿಲ್ಲ. ಯಾರೂ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಲ್ಲ, ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಸಾವಿರುತ್ತಿತ್ತು! ಕೆಲವರು ಸದಾ ಸುಖಿ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ನಿರಂತರ ದುಃಖಿ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಂಗವಿಕಲತ್ವ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು...

Read more

ಗೀತೆ-4: ಭಗವದ್ಗೀತೆ –ಇದು ಯಾರಿಗೆ? ಯಾಕೆ? ಹೇಗೆ?

ಗೀತೆಯ ಬಗೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮತದ ಅನುಸಾರ ಭಾಷ್ಯ ಮಂಡಿಸುರುವ ಪೂವಾಚಾರ್ಯರುಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗೀತೆಯು ಮೋಕ್ಷ ಶಾಸ್ತ್ರದಂತೆಯೇ ಭಾಸವಾದೀತು. ಆದರೆ ನಾವು ಈಗ ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು, ಇದು ಮೊದಲು ಜೀವನ...

Read more

ಗೀತೆ-3: ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಮ್ಮ ಭರವಸೆಯಾದೀತೆ?

ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಓದುವುದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಓದಲಿರುವ ವಿಷಯದ ಬಗೆಗೆ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷಾ ಸ್ವಾರಸ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಕಥೆಯೆಂದರೆ - ಸಮಾಜದ ನೈಜ ಘಟನೆಗಳು ನಾಟಕವೆಂದರೆ - ಹಲವಾರು ಪಾತ್ರಗಳಿಂದ...

Read more
https://kalahamsa.in/services/https://kalahamsa.in/services/https://kalahamsa.in/services/

Recent News

error: Content is protected by Kalpa News!!